Algemene voorwaarden

Voorwaarden Ready for Takeoff

Gezien het feit dat er sprake is van een Fieldlab evenement is toegang voor mensen die behoren tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM, niet mogelijk.

De deelnemer aan een pilotevenement verklaart zich (door aanschaf kaart of bezoek aan het evenement) bereid om aan een aantal voorwaarden te voldoen, die passen bij het wetenschappelijk onderzoek waar hij of zij bij het pilotevenement aan deelneemt.

Vooraf

Na inschrijving is kosteloos opzeggen niet meer mogelijk. Bij uitschrijving wordt het volle inschrijvingsbedrag in rekening gebracht, tenzij het evenement door de overheid wordt geannuleerd.

 • Startnummer is persoonlijk, dus niet overdraagbaar.
 • Alle inschrijvingen van Ready for Takeoff wordt georganiseerd door Enschede Marathon en heeft geen verband met de reguliere editie.
 • Zelf meegebrachte consumpties mogen niet genuttigd worden op het horecaplein.
 • Evenemententerrein Twenthe Vliegveld is gesloten voor publiek, alleen deelnemers worden toegelaten.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 • Deelnemer downloadt na inschrijving of aanschaf van de toegangskaart de Close app ten behoeve van communicatie
 • De deelnemer wordt vooraf getest, door middel van een sneltest op de dag van het evenement
 • De sneltesten zijn gratis en vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties. Deelnemer wordt gevraagd om zo dicht mogelijk bij huis een test af te laten nemen.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen enkele dagen voor het event via de Close App. Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • Indien de deelnemer een positieve test voor COVID-19 heeft, zal hij of zij niet naar het evenement komen, maar direct in quarantaine gaan.
 • De deelnemer beantwoordt naar waarheid de triagevragen, binnen 4 uur voor het evenement
 • Indien de deelnemer één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, komt hij of zij niet naar het evenement
 • Iedere deelnemer moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie.
 • De deelnemer volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het evenement, als aanwijzingen die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden
 • De deelnemer houdt zich aan de RIVM richtlijnen zoals die gelden voor het dagelijks verkeer (1,5 m afstand, groepsgrootte, etc).

Tijdens

 • Indien de deelnemer gevraagd wordt een sneltest en/of temperatuurmeting te doen, zal hij/zij hieraan meewerken.
 • De deelnemer draagt op verzoek van de organisatie beschermende maatregelen als een mondkapje of wordt juist gevraagd om beschermende middelen achterwege te laten.
 • De deelnemer is zich er van bewust dat hem/haar gevraagd kan worden om dichter bij elkaar te komen dan 1,5 m.
 • De deelnemer krijgt bij een aantal Fieldlab Evenementen een tag of andere detectiemiddel om zijn/haar bewegingen te registreren.
 • De deelnemer kan door waarneming of video-analyse gevolgd worden en verklaart zich bereid dat deze beelden voor analysedoeleinden worden gebruikt
 • De deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data en videobeelden gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek.

Na afloop

 • De deelnemer wordt achteraf getest, vijf dagen na afloop van het evenement
 • De sneltesten vinden plaats op één van de door Fieldlab Evenementen aangewezen locaties.
 • De link voor het inplannen van de test en de details van de locatie volgen via de Close App.
 • Bij de uitvoering van de test is registratie noodzakelijk en conform Nederlandse richtlijnen verplicht, ook voor melding bij en bron- en contactonderzoek door de GGD bij een onverhoopt positieve uitslag.
 • De deelnemer houdt in de periode na het evenement (tien dagen) rekening met het feit dat er geen kwetsbare groepen worden bezocht, tot het moment dat er een negatief COVID testresultaat bekend is van de deelnemer.
 • Als de deelnemer in deze periode positief blijkt voor COVID-19, wordt een aanvullende test gedaan om te kijken of hij of zij besmet is geraakt tijdens het evenement.
 • De deelnemer werkt mee aan diverse enquêtes via de Close-app, die voor dit doeleinde tenminste nog drie weken na het evenement op de telefoon van de deelnemer is te vinden.
 • Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de organisator van het evenement. Deze zijn bij de aanvullende informatie van het desbetreffende event te vinden.

Aansprakelijkheid

Zoals hiervoor aangegeven, worden de geldende RIVM-maatregelen losgelaten ten behoeve van het onderzoek door Fieldlab Evenementen. De deelnemer verklaart zich akkoord met het feit dat hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus. Deelname is voor eigen rekening en risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade aan deelnemer en eigendommen.

 

Algemene Voorwaarden Enschede Marathon – individuele deelname

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Organisator: Stichting Marathon Enschede ( KvK 41027747)
  b. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisatie in enig jaar te organiseren evenement Enschede Marathon
  c. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 2. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op elke Overeenkomst

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en kennis heeft genomen van het privacy statement en het wedstrijdreglement.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een andere in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het overdragen van de Overeenkomst voor het onderdeel ‘Marathon’ en ‘Halve Marathon’, 10 km en 5 km aan een derde is mogelijk tot 31 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator.
 5. Bij annulering van de Overeenkomst door de Deelnemer of door de organisatie wegens een omstandigheid die niet aan de organisatie te wijten is, is de Deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan de Organisator en kunnen de inschrijfgelden en eventueel bestelde extra’s door de Deelnemer niet worden teruggevorderd. Indien een Deelnemer aan de ‘Marathon’ of ‘Halve Marathon’ van de Annuleringsvoorziening gebruikt heeft gemaakt en het daarvoor verschuldigde bedrag a € 2,50 is daadwerkelijk op de rekening van de Organisator bijgeschreven, dan kan de Deelnemer tot en met 31 maart 2021 de overeenkomst kosteloos annuleren. In dat geval wordt het inschrijfgeld plus de eventueel door de Deelnemer bestelde extra’s gerestitueerd. De deelnemer kan echter geen beroep doen op deze Annuleringsvoorziening als het evenement door de Organisator wordt geannuleerd wegens omstandigheden die niet aan de Organisator te wijten zijn.
 6. Verzoeken tot annulering die na 31 maart 2021 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgaan te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 8. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schroten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstanden te wijzigingen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van de inschrijfgelden plaats. De laatste twee volzinnen van lid 7 zijn hierop van toepassing.
 9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 10. Deelnemers die zich door een andere persoon hebben laten inschrijven moeten door deze persoon per mail op de hoogte zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden, het Wedstrijdreglement en het Privacy Statement.

Deelname Clinics

 1. Aanmelden na de start van de clinics is mogelijk. Je betaalt het volledige bedrag. Indien de shirts reeds besteld zijn, zullen de kosten van het shirt in mindering gebracht worden.
 2. Indien je de afstand wilt wijzigen zal het prijsverschil worden verrekend. Deze wijziging dient vóór 1 januari 2021 schriftelijk aan ons worden doorgegeven. Voor wijzigingen vanaf 1 januari 2021 geldt, indien je een kortere afstand wilt gaan lopen, wij geen geld terugbetalen, voor een langere afstand ontvang je een factuur voor het prijsverschil.
 3. Annuleren vóór 1 september 2020 is kosteloos.
 4. Annuleren vóór 1 januari 2021: je betaalt 50% van de pakketprijs.*
 5. Annuleren na 1 januari 2021 is wel mogelijk, maar je ontvangt je geld niet terug.*

*Enkel met een doktersverklaring kunnen we je een mogelijkheid voor deelname aan clinics 2021/2022 met een korting van 25% aanbieden.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan te Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente (n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijke of per e-mail aam te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomst het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Enschede Marathon dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.