Wedstrijdregelement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

2. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemer bij de Marathon en Halve Marathon in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden.

Geslacht Categorie Leeftijd Geslacht Categorie Leeftijd
Mannen Senioren 18 t/m 34 jaar Vrouwen Senioren 18 t/m 34 jaar
Mannen M35 35 t/m 39 jaar Vrouwen V35 35 t/m 39 jaar
Mannen M40 40 t/m 44 jaar Vrouwen V40 40 t/m 44 jaar
Mannen M45 45 t/m 49 jaar Vrouwen V45 45 t/m 49 jaar
Mannen M50 50 t/m 54 jaar Vrouwen V50 50 t/m 54 jaar
Mannen M55 55 t/m 59 jaar Vrouwen V55 55 t/m 59 jaar
Mannen M60 60 t/m 99 jaar Vrouwen V60 60 t/m 99 jaar

Masters kunnen kenbaar maken dat zij in de categorie senioren willen deelnemen. Deelname is slecht mogelijk in één categorie (of senior, of master). De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is.

Minimale leeftijd deelname aan Enschede Marathon:
Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt. Voor deelname aan de 5 km geldt op de dag van het evenement een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor deelname aan de 10 km is dat 14 jaar. Deelnemers op de ½ marathon en de hele marathon zijn op de dag van het evenement minimaal 18 jaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met [email protected]

3. Prijzen per categorie
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie 3 prijzen te winnen. Voor de regelgeving m.b.t. deze prijzen verwijzen wij naar het prijzenschema op onze website. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
Als de Deelnemer in meerdere categorieën in de prijzen valt wordt enkel het hoogste bedrag uitgekeerd. Een deelnemer aan de bedrijvenloop komt niet in aanmerking voor de individuele prijzengelden.

4. Verenigingskampioenschappen
Om deel te nemen aan de verenigingskampioenschappen moet een vereniging minstens 3 deelnemers hebben op de Marathon. Alleen verenigingen die de gehele marathon lopen komen voor dit klassement in aanmerking. Een eventueel door de Organisator voor deelname aan het Evenement uitgenodigde atleet is uitgesloten voor deelname als Deelnemer aan het verenigingskampioenschap. De vereniging die het snelst 3 deelnemers over de finish krijgt, wint.

5. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. Alle uitslagen zijn terug te vinden op uitslagen.nl.

6. Wijze van voortbewegen.
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF.

7. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

8. Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van de door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De startnummers moeten zodanig worden bevestigd dat het startnummer, de barcode en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn toegekend en verstrekt door de Organisator.

9. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van MyLaps B-tag. Dit is een tijdsregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen registreren indien het startnummer op juiste wijze wordt gedragen.

10. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd. Voor de Marathon dien je het 35,1 km punt te zijn gepasseerd om 14.50 uur zijn gepasseerd.
De Deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de Organisator uit het Evenement gehaald. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste  loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die later de 5,5 uur + 15 minuten na de start van de Marathon, de finish passeren worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag (voor de wedstrijdatleten gelden de limieten + 15 minuten voor opname in de wedstrijduitslag conform het wedstrijdreglement).

11. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

12. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

13. Overige bepalingen

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enz.) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door Organisator bewaakt worden.
  • Van de Deelnemers wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
  • Afmelding en/of wijziging van inschrijving dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden, [email protected].
  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de organisatie zich het recht deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.