Algemene voorwaarden Enschede Marathon

Algemene Voorwaarden Enschede Marathon – individuele deelname

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Organisator: Stichting Marathon Enschede (KvK 41027747)
  b. Evenement: een hardloopwedstrijd of wandelevenement dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisatie in enig jaar te organiseren evenement Enschede Marathon
  c. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
  d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en kennis heeft genomen van het privacy statement en het wedstrijdreglement.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het overdragen van de Overeenkomst voor het onderdeel ‘Marathon’ en ‘Halve Marathon’, 10 km, 5 km en ‘De Twee van Enschede’ aan een derde is mogelijk tot 31 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator.
 5. Bij annulering van de Overeenkomst door de Deelnemer of door de organisatie wegens een omstandigheid die niet aan de organisatie te wijten is, is de Deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan de Organisator en kunnen de inschrijfgelden en eventueel bestelde extra’s door de Deelnemer niet worden teruggevorderd. Indien een Deelnemer aan de ‘Marathon’ of ‘Halve Marathon’ van de Annuleringsvoorziening gebruikt heeft gemaakt en het daarvoor verschuldigde bedrag á € 5,00 is daadwerkelijk op de rekening van de Organisator bijgeschreven, dan kan de Deelnemer tot en met 20 maart 2025 de overeenkomst kosteloos annuleren. In dat geval wordt het inschrijfgeld plus de eventueel door de Deelnemer bestelde extra’s gerestitueerd. De deelnemer kan echter geen beroep doen op deze Annuleringsvoorziening als het evenement door de Organisator wordt geannuleerd wegens omstandigheden die niet aan de Organisator te wijten zijn.
 6. Verzoeken van deelnemers met annuleringsvoorziening die tot annulering verzoeken, die na 20 maart 2025 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en eventueel bestelde extra’s plaats.
 8. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstanden te wijzigingen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van de inschrijfgelden en eventueel bestelde extra’s plaats. De laatste twee volzinnen van lid 7 zijn hierop van toepassing.
 9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 10. Deelnemers die zich door een andere persoon hebben laten inschrijven moeten door deze persoon per mail op de hoogte zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden, het Wedstrijdreglement en het Privacy Statement.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsoren van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Ook verleent de Deelnemer toestemming voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijke of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomst het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Enschede Marathon dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Volksbank Münster Marathon

Algemene Voorwaarden Volksbank Münster Marathon – individuele deelname bij inschrijving Combi Enschede Münster Marathon

Teilnahmebedingungen Volksbank-Münster-Marathon

 1. Mit der Anmeldung zur Teilnahme am Volksbank-Münster-Marathon willigt der Läufer/die Läufern in die Speicherung und Nutzung seiner/ihrer personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Nationalität, Wohnanschrift, ggf. Verein, EMail-Adresse, Telefonnummer, medizinische Daten in anonymisierter Form) durch den Veranstalter/Dienstleister für die Zahlungsabwicklung, Organisation einschließlich der medizinischen Betreuung und Abwicklung der Veranstaltung sowie durch Dritte wie Medien und Sponsoren ohne Vergütungsansprüche ein (§§ 4 a, 28 BundesdatenschutzG).
  Im Falle einer sanitätsdienstlichen Versorgung stimmt der Läufer/die Läuferin der statistischen Auswertung seiner/ihrer anonymisierten medizinischen Daten zum Zwecke des veranstaltungsinternen Qualitätsmanagements durch den Veranstalter/Dienstleister und zu wissenschaftlicher Forschung durch die Deutsche Sporthochschule Köln zu.
 2. Die Ergebnisse der Laufveranstaltung (Name, Vorname, Geburtsjahr, Geschlecht, Nationalität, Startnummer, Zeit, Platzierung, ggf. Verein) werden vom Veranstalter/Dienstleister gespeichert und in Ergebnislisten zusammengefasst. Mit Anmeldung wird der Veröffentlichung und Weiterleitung dieser Daten durch den Veranstalter/Dienstleister in/an alle(n) relevanten Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft und Ergebnisheft sowie Internet und regionale und überregionale Presse) zugestimmt. Das gilt auch für die Veröffentlichung auf den Internetseiten www.flvw.de und www.flvwdialog.de und für die Übermittlung zum DLVnet des Deutschen Leichtathletik Verbandes e.V. (DLV) mit dem Ziel, der Erstellung der Deutschen Bestenliste sowie der Bestenlisten auf Vereins-, Kreis- und Landesverbands-Ebene und für die Übermittlung an die AbbottWMM zur Auswertung der Altersklassenrangliste für die Qualifizierung zur AbbottWMM Wanda Altersklassen-Weltmeisterschaft.
 3. Die im Zusammenhang mit der Veranstaltung zu erstellenden Fotos und Filmaufnahmen können vom Veranstalter an einen kommerziellen Fotodienstleister weitergegeben werden. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin willigt mit Anmeldung in die Veröffentlichung und Verbreitung solcher Fotos, Filmaufnahmen sowie Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Internet, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, Videokassetten etc.) auch durch Dritte wie Medien und Sponsoren ohne Anspruch auf Vergütung ein. Insbesondere erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin einverstanden mit der Weitergabe seiner/ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Zusendung von Fotos auf der Strecke und beim Zieleinlauf, die von einem vom Veranstalter beauftragten kommerziellen Fotodienstleister produziert werden. Hiermit erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin jedoch nicht zugleich, dass er/sie ein solches Foto kaufen möchte.
 4. Der Veranstalter darf die gem. Ziff. 2 gespeicherten Daten an die Deutsche Leichtathletik Promotions- und Projekt GmbH (DLP) zum Betreiben ihres Internetdienstes www.laufen.de im Auftrage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes e.V. weitergeben.
 5. Der Veranstalter sowie die Stadt Münster können nicht für Schäden irgendwelcher Art zur Haftung herangezogen werden.
 6. Die Anmeldung ist erst wirksam, wenn der erforderliche Organisationsbeitrag (Startgeld) in voller Höhe gezahlt wurde. Bei Nichtantritt erfolgt keine Rückzahlung.
 7. Der Veranstalter ist in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen. In solchen Fällen besteht keine Schadensersatz- oder Erstattungspflicht des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer/der Teilnehmerin.
 8. Mit Anmeldung bestätigt der Läufer/die Läuferin von keiner Leichtathletik-Organisation wegen Dopings oder anderer Regelverstöße am Veranstaltungstag gesperrt zu sein und für die Teilnahme an diesem Lauf die nötige Fitness zu haben. Zudem erkennt der Läufer/die Läuferin mit der Teilnahme an der Veranstaltung die Geltungen des DLV AntiDoping-Codes (DLV-ADC) an und unterwirft sich dessen Bestimmungen.